Hvileløs klimaflyktning med sesongvariasjoner!

Om antisemittiske semitter – enda en gang

Kommentar til Asle Tojes kronikk 20. an. 2011:

På kronikkplass 20. januar skriver dr. phil. Asle Toje: ”Muslimer er bærere av den nye antisemittismen”(!)
Riktignok er begrepet antisemittisme i de fleste vestlige språkbrukeres munn synonymt med ”jødehat”. Denne misforståelsen har innlysende historiske grunner: Europeere har før 1900-tallet hatt lite befatning , i alle fall på hjemmebane, med andre semitter enn jøder. Men det betyr ikke at ”jøde” = ”semitt”. Viser til sitat fra ”Store norske”:

antisemittisme, alminnelig betegnelse for jødefiendtlighet; se jødeforfølgelser, jøder, rasisme.
Betegnelsen
Betegnelsen antisemittisme er misvisende, da begrepet semitter normalt ikke faller sammen med jødebegrepet. Den tyske orientalist Johann Gottfried Eichhorn begynte å bruke begrepet semittisk om de hebraiske, arabiske og arameiske språk i en bok som utkom 1787. En annen gruppe var de indoeuropeiske språk. Det ble senere utviklet teorier om påståtte egenskaper ved de folk som hørte til de forskjellige språkgrupper. På denne bakgrunn oppstod pseudovitenskapelige påstander om raseforskjell, til dels støttet av sosialdarwinistene. Antijødiske stemninger kom til å prege en del av raseteoretikernes skrifter. Antisemittisme ble etter hvert et fellesbegrep for den antijødiske holdning, som skyldtes både tro- og rasefordommer ( …)
Semitter er betegnelsen på det folkeslaget som i hovedsak bebor den arabiske verden. Skal du studere arabisk, må du registrere deg ved Institutt for semittiske språk. De fleste semitter er altså muslimer, selv om også de fleste jøder er det. ”Jødisk” er betegnelse på en religion; en jøde er et medlem av det mosaiske trossamfunn. ”Jødisk” er altså parallelt til ”muslimsk”; begge deler betegner trossamfunn eller tilhørighet til disse, og ingen av dem er knyttet til ”rase”, selv om det finnes noen grupperinger blant ortodokse jøder som legger ”etniske” kriterier inn i sine definisjoner av jødebegrepet. Men etter de fleste internasjonale definisjoner kan man godt være jøde uten å være semitt. Sammy Davis jr. var som kjent et godt eksempel her. Så når ikke så rent få av våre offentlige debattanter snakker om ”antisemittisme” blant arabere, gjør de seg altså skyldig i en ganske oppsiktsvekkende selvmotsigelse. Dette er elementærkunnskap for de fleste arabere, men dessverre ikke for særlig mange i den vestlige verden.

« »